VISITORS of 2006:

             Visitor    Host      Dates  of  Visit  
         Xiaoping Xie Zhongci Shi      2006.02-2006.03
         Xuesheng Liu Jialin Hong      2006.03-2006.04
         Wen Li ZhongZhi Bai      2006.04-2006.05
         Zhimin Zhang Xuejun Xu      2006.05-2006.05
         Zhilin Li Zhiming Chen      2006.05-2006.06
         Xueping Guo Zhongzhi Bai      2006.06-2006.09
         Jie Shen Tao Tang      2006.06-2006.07
         Yi Zhang Xingbiao Hu      2006.06-2006.07
         Lilian Wang Zhiming Chen      2006.06-2006.07
         Jingli Fu Yifa Tang      2006.07-2006.08
         Xiaoshan Chen Zhongzhi Bai      2006.07-2006.08
         Jianxian Qiu Linbo Zhang      2006.07-2006.08
         Jingfang Huang Yifa Tang      2006.07-2006.08
         XiaoChuan Cai Qiya Hu      2006.07-2006.08
         Changlin Chen Li Yuan      2006.08-2006.09
         Maya G. Neytcheva Zhongzhi Bai     2006.09-2006.10


Updated Dec. 2006 About Us | Contact| News |People| Research| Useful links ICMSEC, 2006