VISITORS of 2007:

               Visitor    Host       Dates   of   Visit   
      Jiu Ding Aihui Zhou 2007.01.05-2007.01.15
       Zhongdi Cen Zhong-Ci Shi 2007.02.27-2007.08.30
       Changlin Chen Liyuan 2007.03.31-2007.04.31
       Hua Dai Zhong-Zhi Bai 2007.04.01-2007.06.30
       Jianyu Pan Zhong-Zhi Bai 2007.04.01-2007.06.30
       V.V.Shaidurov Aihui Zhou 2007.04.04-2007.04.17
       Chenliang Li Xuejun Xu 2007.04.27-2007.05.31
       Jiu Ding Aihui Zhou 2007.04.27-2007.05.31
       Weimin Han Xuejun Xu 2007.06.05-2007.07.15
       Xiaochuan Cai Qiya Hu 2007.07.01-2007.07.30
       Jingfang Huang Yifa Tang 2007.07.07-2007.08.06
       Ming Cui Zhiming Chen 2007.07.08-2007.08.08
       Jingli Fu Yifa Tang 2007.07.10-2007.08.08
       Xianmin Qian Xingbiao Hu 2007.07.11-2007.08.10
       Zhijun Wu Yaxiang Yuan 2007.07.15-2007.09.15
       Dewang Chen Yaxiang Yuan 2007.07.08-2007.08.08
       Aiguo Xiao Yifa Tang 2007.07.20-2007.08.19
       Wenxiu Ma Xingbiao Hu 2007.12.16-2008.01.15
     

'2006

'2005

'2004

'2003


Updated Jan. 2007 About Us | Contact| News |People| Research| Useful links ICMSEC, 2007