VISITORS of 2010:

               Visitor    Host       Dates   of   Visit   
     Du Shaohong Xu Xunjun
2010.03.15-2010.08.21
      Wang Xiang Zhong-Zhi Bai   2010.04.24-2010.10.24
      Ruede Ulrich Zhou Aihui 2010.05.04-2010.05.18
      Lin Ping Chen Zhiming

2010.06.05-2010.07.02

      Pan Qin Xu Guoliang

2010.06.21-2010.07.31

      Kong Linghua Hong Jia Lin

2010.06.23-2010.09.20

      Huang Hongying Yu Dehao

2010.07.11-2010.08.30

      Roland Becker Yuan Li 2010.07.28-2010.08.20
      Hoppe Ronald H.W Xu Xuejun

2010.07.30-2010.08.30

     Tai Xuecheng Chen Zhiming

2010.08.12-2010.09.13

     

'2009

'2008

'2007

'2006

'2005

'2004

'2003


Updated Jan. 2009 About Us | Contact| News |People| Research| Useful links ICMSEC, 2007