VISITORS of 2012:

               Visitor    Host       Dates   of   Visit   
     Abdullah Shah Yuan Li 2012.06.01-2012.08.01
      Bultheel Adhemar Francois Hu XingBiao 2012.09.01-2012.09.15
    Cances Eric Zhou Aihui 2012.04.01-2012.05.01
      Cao Yang Bai Zhongzhi 2012.07.01-2012.07.01
      Chen Huangxin Xu Xuejun 2012.06.01-2012.08.01
     Cheng Wanyou Dai Yuhong
2012.09.01-2012.01.11
      Ding Yan Yuan Li 2012.07.01-2012.08.01
      Feng Quandong Tang Yifa 2012.07.01-2012.08.01
      Hu Yan Hu Xingbiao 2012.07.01-2012.08.01
      Huang Hongying Yu Dehao 2012.07.01-2012.08.01
      Jiao Yandong Tang Yifa 2012.07.01-2012.08.01
      Ju Lili Cui Tao 2012.05.01-2012.06.01
      Kong Lihua Hong Jialin 2011.06.01-2011.09.01
      Li Gang Yuan Li 2012.07.01-2012.08.01
      Song Enbin Liu Yafeng 2012.11.01-2012.02.01
      Sun Guanying Zhang Bo 2012.07.01-2012.08.01
      Wang Hong Chen Zhiming 2012.06.01-2012.06.01
      Wang Peng Hong Jialin 2012.06.01-2012.07.01
      Wang Tingchun Hong Jialin 2012.06.01-2012.08.01
      Xiaobing Feng Xu Xuejun 2012.10.01-2012.11.01
      Yan Daming Yan Ningning 2012.03.01-2012.05.01
      Yang Ying Lu Benzhuo 2012.07.01-2012.08.01
      Yin Xiuling Hong Jialin 2012.07.01-2012.08.01
      Zhang Jingjing Hong Jialin 2012.07.01-2012.09.01
      Zhang Lei Yuan Li 2012.03.01-2012.07.01
      Zhang Liying Hong Jialin 2012.07.01-2012.08.01
      Zhang Shenggui Yuan Yaxiang 2012.02.01-2012.08.01
      Zhang Yin Liu Xin 2012.05.01-2012.06.01
      Zhang Yuxin Hong Jialin 2012.06.01-2012.07.01

'2011

'2010

'2009

'2008

'2007

'2006

'2005

'2004

'2003


Updated Jan. 2014 About Us | Contact| News |People| Research| Useful links ICMSEC, 2007