VISITORS of 2015:

               Visitor    Host       Dates   of   Visit   
     Yanzhao Cao Hong Jialin 2015.06.01-2015.07.29
     Zikatanov Ludmil Zhang Chensong 2015.07.31-2015.08.15
     Anatoly Neyshtadt Tang Yifa 2015.03.29-2015.04.18
   Gian-Marco Rignanese Zhou Aihui 2015.03.29-2015.04.18
   Gian-Marco Rignanese Zhou Aihui 2015.11.12-2015.11.25
     Qiyu Sun Xu Zhiqiang
2015.12.01-2016.01.02
    Wei Yu Liu Yafeng 2015.08.10-2015.08.23
     Bai Yu Zhang Shuo 2015.11.01-2015.12.31
     Cong Fuzhong Hong Jialin
2015.12.10-2016.02.10
     Dai Yuchao Cui Tao 2015.11.01-2016.01.31
     Fu Hao Hong Jialin 2015.09.01-2016.06.30
     Xiaofei Guan Mao Shipeng 2015.08.01-2015.08.31
     Hu Zhicheng Di Yana 2015.07.10-2015.09.20
     Huang Yakui Dai Yuhong 2015.05.19-2015.09.19
     Huang Chengming Hong Jialin 2015.07.09-2015.08.30
     Jiang Xue Zheng Weiying 2014.01.01-2015.12.30
     Kong Linghua Hong Jialin 2015.06.01-2015.08.30
     Li Peijun Zheng Weiying 2015.08.09-2015.08.15
     Li Yuhong Hong Jialin 2015.08.01-2015.08.31
     Li Zheng Zhang Chensong 2014.06.01-2015.12.31
     Liu Zhenxin Hong Jialin 2015.07.01-2015.08.05
     Lan Rihui Zhang Chensong 2015.03.18-2015.05.31
     Qi Lishen Lu Benzhuo 2014.09.01-2015.07.30
     Su Jin Huang Jizu 2015.07.15-2015.08.16
     Tan Xueyuan Bai Zhongzhi 2015.09.04-2015.10.04
     Wu Shifeng Yuan Li 2015.08.01-2015.09.08
     Wu Shulin Hong Jialin 2015.06.01-2015.07.30
     Wang Tingchun Hong Jialin 2015.07.09-2015.08.09
     Xian Jun Zhao Xuying
2015.11.28-2015.12.27
     Xu Zhenli Ji Xia 2015.07.13-2015.08.13
     Yang Xueqin Zhang Shuo 2015.12.01-2015.12.31
     Zhang Jingjing Hong Jialin 2015.07.01-2015.08.31
     Zhang Xiaohua Diya Na
2015.03.15-2015.07.15
     Zhu Jiuyi Diya Na
2015.05.26-2015.06.26

'2014

'2013

'2012

'2011

'2010

'2009

'2008

'2007

'2006

'2005

'2004

'2003


Updated Jan. 2016 About Us | Contact| News |People| Research| Useful links ICMSEC, 2007