VISITORS of 2016:

               Visitor    Host       Dates   of   Visit   
     Huajie Chen Xiaoying Dai 2016.08.08-2016.10.16
     Beiei Huang Benzhuo Lu 2016.09.01-2016.12.31
     James Nester Ruiqiu Liu 2016.09.01-2016.12.31
     Jitse Niesen Yajuan Sun   2016.03.21-2016.04.14
     Jacek Szmigielski Xingbiao Hu 2016.08.31-2016.09.13
     Xiaoliang Wan Haijun Yu 2016.05.12-2016.06.15
     Mengdi Wang Yaxiang Yuan 2016.06.13-2016.07.05
    Mengdi Wang Yaxiang Yuan 2016.07.25-2016.08.07
    Zhijun Wu Yaxiang Yuan 2016.06.01-2016.07.01
   Jingyun Yuan Xin Liu 2016.01.04-2016.01.31
    Yuzhi Zhou Xiaoying Dai 2016.10.11-2016.12.10
   Jiaxiang Cai Jialin Hong 2016.01.08-2016.02.05
    Shu Cai Yafeng Liu
2016.07.16-2016.08.16
   Yang Cao Zhongzhi Bai 2016.08.05-2016.09.05
    Fuzhong Cong Jialin Hong 2015.12.10-2016.02.05
    Xuefeng Duan Zhongzhi Bai 2016.07.26-2016.08.24
    Hongrui Geng Xia Ji
2016.07.21-2016.08.05
    Zhicheng Hu Yana Di 2016.07.04-2016.08.31
    Dan Hu Yana Di 2016.06.05-2016.07.05
    Chun Li Jialin Hong 2016.01.05-2016.02.04
    Gang Li Li Yuan 2016.07.17-2016.08.16
    Xiliang Lv Xia Ji 2016.07.18-2016.08.17
    Shuai Ma Yafeng Liu 2016.07.16-2016.08.17
    Qing Pan Chong Chen 2016.07.23-2016.08.23
    Haiyan Su Shipeng Mao 2016.07.16-2016.08.15
    Kun Wang Jizu Huang 2016.07.07-2016.08.09
    Zhenli Xu  Xia Ji 2016.01.05-2016.02.05
    Fanrong Xie Yaxiang Yuan 2016.03.01-2016.08.31
    Haijian Yang Jizu Huang 2016.09.01-2016.10.01
    Jikun Zhao Shipeng Mao 2016.07.20-2016.08.20

'2015

'2014

'2013

'2012

'2011

'2010

'2009

'2008

'2007

'2006

'2005

'2004

'2003


Updated Jan. 2017 About Us | Contact| News |People| Research| Useful links ICMSEC, 2007