Postdocs of ICMSEC:

       Professor in Cooperation

'2000:

     Wen-bao Ai  Prof. Ya-xiang Yuan
     Cheng-xiang Wang  Prof. Guan-quan Zhang
     Hai-jun Wu  Prof. Zhi-ming Chen
     Xing-ye Yue  Prof. Zhi-ming Chen


Updated Dec. 2000 About Us | Contact| News |People| Research| Useful links © ICMSEC, 2000