Postdocs of ICMSEC:

       Professor in Cooperation

'2001:

     Wei Chen  Prof. Qun Lin
     Qiang Cheng  Prof. Lin-bo Zhang
     Yang-de Feng  Prof. Jun-zhi Cui
     De-sheng Wang  Prof. Qiang Du
     Ju-liang Zhang  Prof. Ya-xiang Yuan


Updated Dec. 2001 About Us | Contact| News |People| Research| Useful links © ICMSEC, 2001