Postdocs of ICMSEC:

       Professor in Cooperation

'2002:

     Wei-bing Deng  Prof. Zhi-ming Chen (wbdeng@lsec.cc.ac.cn)
     Huo-yuan Duan  Prof. Qun Lin
     Zhao-hui Huang  Prof. Qiang Du
     Zhou-hong Wang  Prof. Ya-xiang Yuan (wangzh@lsec.cc.ac.cn)
     Yu-feng Zhang  Prof. Xing-biao Hu
     Wei-ying Zheng  Prof. Zhi-ming Chen (zwy@lsec.cc.ac.cn)


Updated Dec. 2002 About Us | Contact| News |People| Research| Useful links © ICMSEC, 2002