VISITORS of 2003:

               Visitor    Host       Dates   of   Visit   
          Zou Jun Hu Qi-ya 2003.07.07-2003.07.21
          Qian Xian-min Hu Xing-biao 2003.07.10-2003.08.10
          Liu Jing-zhou Tang Yi-fa 2003.07.14-2003.12.31
          Abdur Rahshid Yuan Li 2003.07.25-2003.09.24
          Kong Ling-hua Hong Jia-lin 2003.08.01-2003.11.10
          Zheng Xiao-hong Hong Jia-lin 2003.08.01-2003.09.20
          Bao Gang Chen Zhi-ming 2003.08.12-2003.08.18
          Shu Chi-wang Chen Zhi-ming 2003.08.14-2003.08.16


Updated Dec. 2003 About Us | Contact| News |People| Research| Useful links © ICMSEC, 2003