Postdocs of ICMSEC:

       Professor in Cooperation

'2004:

    Guo-xin Liu  Prof. Zhong-zhi Bai (liugx@lsec.cc.ac.cn)
    He Yin  Prof. Tao Tang (yinhe@lsec.cc.ac.cn)
    Zhi-dong Jia  Prof. Wei-nan E (zdjia@lsec.cc.ac.cn)
    Ming-hui Song  Prof. Zhong-ci Shi and Prof. Jia-lin Hong (songmh@lsec.cc.ac.cn)
    Yong-hui Liu  Prof. Xue-jun Xu (liuyh@lsec.cc.ac.cn)


Updated Dec. 2004 About Us | Contact| News |People| Research| Useful links © ICMSEC, 2004