VISITORS of 2004:

               Visitor    Host       Dates   of   Visit   
         Carsten Carstensen Yu Dehao      2004.05-2004.05
         Ronald H.W. Hoppe Xu Xuejun      2004.05-2004.05
         Abdur Rashid Yuan Li      2004.06-2004.09
         Bao Gang Chen Zhiming      2004.06-2004.07
          Chen Jinru Xu Xuejun      2004.06-2004.08
          E Weinan Chen Zhiming      2004.06-2004.09
         Jia Zhidong Tang Yifa      2004.06-2004.09
         Liu Wenbin Chen Zhiming      2004.06-2004.07
          Tai Xuecheng Hu Qiya      2004.06-2004.08
         Tang Tao Chen Zhiming      2004.06-2004.09
         Xiang Yang Ming Pingbing      2004.06-
          Chen Wenbin Xu Xuejun      2004.07-2004.08
          Shu Chi-wang Chen Zhiming      2004.07-2004.09
          Xiao Aiguo Tang Yifa      2004.07-2004.10
          Liu Qinghuo Tang Yifa      2004.08-2004.08
          Salvador Jimenez Tang Yifa      2004.08-2004.09
          Xu Chuanju Zhang Linbo      2004.07-2004.08
          Yousef Saad Li Zhongze      2004.10-2004.11
          Xu Jinchao Yuan Yaxiang      2004.12-2004.12
          Li Xiaoe Zhou Aihui      2004.12-2004.12
          Liu Wenbin Chen Zhiming      2004.12-2004.12
          Ding Jiu Zhou Aihui      2004.12-2005.01


Updated Dec. 2004 About Us | Contact| News |People| Research| Useful links © ICMSEC, 2004