VISITORS of 2005:

             Visitor    Host       Dates   of   Visit   
         Zhixing Xie Yuan Li      2005.02-2005.04
         Xueping Guo Zhongzhi Bai      2005.02-2005.03
         Jingli Fu Yifa Tang      2005.03-2005.06
         David J. Evans ZhongZhi Bai      2005.04-2005.04
         Jiu Ding Aihui Zhou      2005.05-2005.05
         Arieh Iserles Jialin Hong      2005.05-2005.05
         Syvert Norsett Jialin Hong      2005.05-2005.05
         Rafael Obaya Jialin Hong      2005.06-2005.06
         Carmen Nunez Jialin Hong      2005.06-2005.06
         Wenbing Liu Zhiming Chen      2005.06-2005.07
         Xuecheng Tai Qiya Hu      2005.06-2005.07
         Baofeng Feng Jialin Hong      2005.07-2005.07
         Yaotang Li Zhongci Shi      2005.07-2005.09
         Wenyu Sun Yaxiang Yuan      2005.07-2005.08
         Hangyu Ruan Xingbiao Hu      2005.07-2005.09
         Chen Tang Jialin Hong      2005.07-2005.09
         Anping Liao Zhongzhi Bai      2005.07-2005.08
         Furong Lin Zhongzhi Bai      2005.08-2005.08
         Zhinan Zhang Yaxiang Yuan      2005.09-2005.10
         Tianhai Tian Jialin Hong      2005.12-2005.12
         Hongyu Liu Jialin Hong      2005.12-2006.01


Updated Dec. 2005 About Us | Contact| News |People| Research| Useful links © ICMSEC, 2005