Postdocs of ICMSEC:

       Professor in Cooperation

'2007:

     Priscilla Tse  Prof. Jia-lin Hong
    Guo-qing Zhu  Prof. Jun-zhi Cui
     Yao-ting Zhou  Prof. De-hao Yu
  


Updated Aug. 2010 About Us | Contact| News |People| Research| Useful links © ICMSEC, 2010