Postdocs of ICMSEC:

       Professor in Cooperation

'2008:

     Yan-zhen Chang  Prof. Zhi-ming Chen
     Ying Qian  Prof. Lin-bo Zhang
     Xin-ting Zhang  Prof. Li Yuan
  


Updated Dec. 2011 About Us | Contact| News |People| Research| Useful links © ICMSEC, 2010