Postdocs of ICMSEC:

  Professor in Cooperation
  

'2009:

     Xiao-juan Gu  Prof. Yu-hong Dai
     Bei-bei Huang  Prof. Ben-zhuo Lu
     Feng Wang  Prof. Xun-jun Xu
  


  About Us | Contact| News |People| Research| Useful links   © ICMSEC, 2010