Postdocs of ICMSEC:

  Professor in Cooperation

'2010:

     Wei-wei Xu  Prof. Zhong-zhi Bai
     Qing-na Li  Prof. Ya-xiang Yuan
     Wen-ya Ma  Prof. Jun-zhi Cui
  


  About Us | Contact| News |People| Research| Useful links   © ICMSEC, 2010